Alpha Spirit - teraz wybrane karmy kupisz taniej! Nie przegap okazji!
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
MPPK GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 
§ 1
ZAKRES REGULAMINU

 1. Niniejszy Regulamin (dalej jako: Regulamin) ustanawia ogólne zasady oraz warunki zawarcia i realizacji umów sprzedaży towarów i świadczenia usług za pośrednictwem portali internetowych: www.wiejskazagroda.pl, www.b2b.alphaspirit.pl oraz www.klubhodowcy.alphaspirit.pl prowadzonych przez spółkę pod firmą: MPPK GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szymanowie, ul. Północna nr 1, budynek 2, 51 – 180 Szymanów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000971556, posiadającą NIP: 8943049521 oraz REGON: 022284428, w tym zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  a. zasady rejestracji i korzystania z Konta Klienta w ramach Sklepu,
  b. zasady oraz warunki składania Zamówień na Towary lub Usługi oferowane przez Sprzedawcę,
  c. zasady i warunki zawierania oraz realizacji Umów z wykorzystaniem  usług świadczonych w ramach Sklepu,
  d. zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, w szczególności polegające na założeniu i utrzymywaniu Konta Klienta oraz świadczenia usług dodatkowych za pośrednictwem Sklepu oraz m.in. Formularza reklamacji.
 3. W zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, niniejszy Regulamin stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123 ze zm.).
 4. Niniejszy Regulamin stanowi wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 k.c.
 5. Korzystanie ze Sklepu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.

§ 2
SŁOWNIK
SPRZEDAWCA – MPPK GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szymanowie, ul. Północna nr 1, budynek 2, 51 – 180 Szymanów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000971556, posiadająca NIP: 8943049521 oraz REGON: 022284428, e-mail:
o   sklep@mppk.pl (dla Konsumentów oraz Przedsiębiorców z uprawnieniami konsumenta),
o   zamowienia@mppk.pl (dla Przedsiębiorców),
- tel. kontaktowy: +48 535 045 130 (dla Konsumentów oraz Przedsiębiorców z uprawnieniami konsumenta) oraz +48 570 290 700 (dla Przedsiębiorców).
SKLEP - sklep internetowy prowadzony przez pod adresem:
o   https://wiejskazagroda.pl/ (dla Konsumentów oraz Przedsiębiorców z uprawnieniami konsumenta), oraz
o   https://alphaspirit.pl (dla Przedsiębiorców),
- wraz z wszelkimi funkcjonalnościami, w tym Formularzem reklamacyjnym dostępnym na https://reklamacje.wiejskazagroda.pl
REGULAMIN - niniejszy dokument określający zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży i świadczenia usług dodatkowych oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, w myśl art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204  ze zm.).
KLIENT – osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnej, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego, także osoby fizyczne posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, składający lub zamierzający złożyć Zamówienie w Sklepie lub  skorzystać z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu.
KONSUMENT - osoba fizyczna dokonująca lub zamierzająca dokonać czynności prawnej za pośrednictwem Sklepu niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22¹ Kodeksu cywilnego).
PRZEDSIĘBIORCA Z UPRAWNIENIAMI KONSUMENTA - Klient zawierający umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, podejmująca czynności bezpośrednio związane z prowadzoną przez nią działalnością o charakterze zawodowym, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną.
DNI ROBOCZE – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem soboty oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia za pośrednictwem Sklepu umowy sprzedaży Towarów albo umowy sprzedaży Towarów i świadczenia usług dodatkowych, składane za pośrednictwem interaktywnego formularza dostępnego w Sklepie.
UMOWA - umowa sprzedaży Towaru lub Usługi między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech - umowę o świadczenie usług oraz umowę o dzieło. Umowa zawierana jest z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
TOWAR - rzecz ruchoma, mogąca stanowić przedmiot Umowy sprzedaży.
TRWAŁY NOŚNIK - materiał lub narzędzie umożliwiające przechowywanie informacji kierowanych osobiście, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
USŁUGA – działalność lub korzyść niemająca charakteru materialnego, świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, na podstawie zawartej Umowy, w tym dostępna za pośrednictwem portalu Sklepu www.wiejskazagroda.pl lub www.b2b.wiejskazagroda.pl jako świadczona drogą elektroniczną.
KONTO KLIENTA - indywidualny, oznaczony Loginem i Hasłem, zbiór zasobów informatycznych, w którym gromadzone są w szczególności dane Klienta, jego Zamówienia, rabaty. Utworzone w procesie Rejestracji Konto oraz Login Klienta mogą być przypisane tylko do jednego Klienta.
KOSZYK – jedna z funkcjonalności Sklepu zapewniająca możliwość zapisywania i wyświetlania Towarów, których zamówieniem jest zainteresowany Klient, w tym również pozwalająca na modyfikację danych zamówienia (na etapie przed złożeniem Zamówienia przez Klienta).
FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny za pośrednictwem Sklepu umożliwiający bezpośredni, szybki i efektywny kontakt Klienta ze Sprzedawcą, spełniający wymogi trwałego nośnika tj. umożliwiając przechowywanie informacji w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą i pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej formie.
FORMULARZ REKLAMACYJNY -formularz dostępny za pośrednictwem Sklepu, na stronie internetowej:  https://reklamacje.wiejskazagroda.pl/ umożliwiający bezpośredni, szybki i efektywny kontakt Klienta ze Sprzedawcą w celu realizacji uprawnień reklamacyjnych, spełniający wymogi trwałego nośnika tj. umożliwiając przechowywanie informacji w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą i pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej formie.
NEWSLETTER – usługa polegająca na przesyłaniu przez Sprzedawcę informacji o charakterze marketingowym, w tym w szczególności informacji dotyczących działalności Sprzedawcy oraz oferowanych przez Sprzedawcę produktów i usług, nowości, ofert specjalnych oraz akcji promocyjnych na adres e-mail lub numer telefonu kontaktowego wskazany przez Klienta przy zapisie na Newsletter.
LOGIN - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.
HASŁO - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta.
DOSTAWA - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w Zamówieniu.
DOSTAWCA - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów, w tym w szczególności firmę kurierską oraz Pocztę Polską S.A. z siedzibą w Warszawie.
SIŁA WYŻSZA - zdarzenie nagłe, niezależne od stron, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia lub zapobieżenia, w szczególności: powodzie, trzęsienia ziemi, klęski żywiołowe, wojny, ataki terrorystyczne, niepokoje społeczne, mobilizację, braki transportowe, strajki, lock-out, deszcze nawalne, ulewy lub inne gwałtowne zjawiska atmosferyczne, epidemie, pandemie opóźnienia dostawców, a także zjawiska o charakterze lokalnym: pożar, katastrofa drogowa itp.
Każde zdefiniowane powyżej określenie, ma takie samo znaczenie niezależnie od tego, czy użyte zostało w liczbie pojedynczej czy mnogiej.
 
§ 3
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep jest prowadzony, monitorowany oraz administrowany przez Sprzedawcę (w tym, w zakresie ochrony danych osobowych).
 2. W celu realizacji uprawnień określonych w Regulaminie Klient może w dowolnej chwili podejmować kontakt ze Sprzedawcą w Dni robocze w godzinach 9.00 do 17.00 za pośrednictwem:
  a. formularza kontaktowego online dostępnego pod adresem:
  https://wiejskazagroda.pl/ oraz https://b2b.alphaspirit.pl/
  b. na adres e-mail: sklep@mppk.pl / zamowienia@mppk.pl
  c. tel. kontaktowy: +48 535 045 130 (dla Konsumentów oraz Przedsiębiorców z uprawnieniami konsumenta) +48 570 290 700 (dla Przedsiębiorców)
  d. pod adresem: ul. Północna 1 bud. 2, 51 – 180 Szymanów.
 3. 3.Klientem Sklepu może być podmiot, który:
  a. dokonał uprzednio w sposób prawidłowy rejestracji Konta, zgodnie z zasadami wskazanymi w Regulaminie lub
  b. dokonał lub zamierza dokonać zakupu Towarów w Sklepie bez uprzedniej rejestracji Konta, zgodnie z zasadami wskazanymi w Regulaminie.
 4. W celu prawidłowego korzystania przez Klienta ze Sklepu wymagane jest spełnienie wskazanych poniżej minimalnych warunków technicznych:
  a. dysponowanie sprzętem komputerowym lub innym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu, posiadanie aktywnej poczty e-mail,
  b. dysponowanie przeglądarką zasobów internetowych umożliwiającą wyświetlanie stron internetowych: Mozilla FireFox 53 lub nowsza, Google Chrome 58 lub nowsza, Microsoft Edge – 13 lub nowsza, Microsoft Internet Explorer 11.0 lub nowsza. korzystanie z niektórych aplikacji Sklepu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script lub innych określonych przez Sprzedawcę odnośnie do tych aplikacji minimalne wymagania techniczne dot. łącza internetowego - przepustowość co najmniej 256 kbit/s,
  c. minimalna rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli,
  d. włączona obsługa niezbędnych plików cookies.
 5. Strona internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 640x1136 pikseli.
 6. W razie korzystania przez Klienta ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych Regulaminem, Sprzedawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Konta i możliwości dokonania zakupów w Sklepie. Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Klienta uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Klient. Koszty te oraz wszelkie inne koszty związane z zapewnieniem warunków technicznych określonych w ust. 4 i 5 powyżej obciążają Klienta.
 7. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie hasła.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci GSM, LTE, Internet lub innych podobnych, wykorzystywanych w zakresie realizacji Umowy, za indywidualne ustawienia telefonów, komputerów lub innych urządzeń końcowych wykorzystywanych przez Klienta do kontaktu ze Sprzedawcą.
 9. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze strony internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego jak i za pośrednictwem dedykowanego formularza zgody. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu. Szczegółowe informacje dotyczące plików „cookies” w związku ze świadczeniem usług za pośrednictwem Sklepu, znajdują się w Polityce plików cookies, pod adresem: https://klubhodowcy.alphaspirit.pl, https://b2b.alphaspirit.pl/, https://wiejskazagroda.pl/ oraz https://reklamacje.wiejskazagroda.pl
 10. Klient ma dostęp do Sklepu i Konta przez całą dobę, każdego dnia roku, jednak Sprzedawca zastrzega sobie prawo okresowego wstrzymania działalności Sklepu lub Konta ze względów konserwacyjnych lub z konieczności aktualizacji danych lub rozbudowy bazy technicznej. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy Loginu i Hasła do swojego Konta. Klient ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania innego podmiotu, któremu umożliwia korzystanie z Konta, jak za działania lub zaniechania własne.
 11. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  a. powstrzymania się od jakiejkolwiek aktywności mogącej wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu, elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym,
  b. korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy, niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa,
  c. nieprzesyłanie treści mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych.
 12. Korzystanie ze Sklepu jest dobrowolne i bezpłatne. Na wyjątki w zakresie odpłatności za określone funkcjonalności w ramach korzystania ze Sklepu wskazują postanowienia niniejszego Regulaminu.
 13. Działalność Sprzedawcy polegająca na sprzedaży Towarów lub świadczeniu Usług na odległość jest prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz może być prowadzona poza granicami kraju. Szczegółowy wykaz miejsc prowadzenia działalności w ramach niniejszego Regulaminu określa Sprzedawca.
 14. Dostępność Sklepu dla Klienta przebywającego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może być ograniczona w całości lub części.
 15. Sprzedawca dokonuje sprzedaży Towaru na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w zawartej pomiędzy nimi umowie (dalej Umowa), a także Regulaminie. Regulamin stanowi integralną część Umowy. Postanowienia Umowy odmienne od postanowień zawartych w Regulaminie znajdują przed nimi pierwszeństwo.
 16. Dla dokonania dodatkowych ustaleń z Klientem poza ramami niniejszego Regulaminu wymagane jest zawarcie przez strony pisemnego porozumienia, aneksu do Umowy bądź wymiany korespondencji e-mailowej, z której wynika wyraźne obustronne zaakceptowanie odmiennych, ustalonych warunków współpracy.

§4
USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE

 1. Dostępne są dla Klientów następujące usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę:
  a.  usługa Konta obejmująca jego założenie i utrzymywanie w ramach Sklepu,
  b. zawieranie, modyfikacja, odstępowanie od Umów za pośrednictwem Sklepu,
  c. przesyłanie Newslettera lub zamówionej informacji handlowej, w szczególności dotyczącej oferty produktów i świadczonych usług przez Sprzedawcę,
  d. bieżąca komunikacja Sprzedawcy z Klientem dotycząca wykonywania przedmiotu Umowy, w tym poprzez formularz kontaktowy oraz formularz reklamacyjny,
  e. korzystanie z innych dostępnych funkcjonalności Konta Klienta,
  f. prowadzenie akcji marketingowych, w tym konkursów i akcji promocyjnych szczegółowo określonych w odrębnych regulaminach.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 3. Poza sytuacjami wyraźnie uregulowanymi na podstawie postanowień Regulaminu każda ze Stron ma prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym zostanie wysłane na adres e-mail Klienta podany podczas rejestracji, a w przypadku wypowiedzenia składanego Sprzedawcy na adres: sklep@mppk.pl lub zamowienia@mppk.pl .
 4. Sprzedawca ma prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, rozumianych jako:
  a. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie lub zmiana interpretacji powyższych przepisów,
  b. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi,
  c. zmiana zakresu świadczenia usług, objętych Regulaminem, poprzez wprowadzenie nowych, zmianę lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem,
  d. istotną zmianę celu lub sposobu prowadzenia działalności lub zakończenia prowadzenia przez Sprzedawcę działalności gospodarczej.
 5. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności:
  a. podania w trakcie Rejestracji lub składania Zamówienia w Sklepie danych niezgodnych z prawdą, niedokładnych lub nieaktualnych, wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich,
  b. dopuszczenia się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu,
  c. utrudniania innym Klientom korzystania ze Sklepu oraz Usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu, w tym materiałów audiowizualnych, poprzez ingerencję w poszczególne elementy Sklepu lub środowiska informatycznego, w którym znajdują się przekazywane materiały,
  d. podejmowania działań mających na celu odczytanie haseł do kont innych Klientów, w tym podejmowania prób nieuprawnionego odgadnięcia tych haseł,
  e. udostępniania loginu lub hasła do Konta Klienta w Sklepie innym Klientom lub nieuprawnionym osobom trzecim,
  f. zamieszczania w Sklepie lub środowisku informatycznym, w którym znajdują się materiały oferowane za pośrednictwem Sklepu skryptów, programów lub plików, które mogą zakłócać funkcjonowanie Sklepu lub środowiska informatycznego, w którym znajdują się materiały,
  g. stosowanie rozwiązań (w tym urządzeń lub oprogramowania) umożliwiających korzystanie z Usług w sposób nieuprawniony (w szczególności – nie na podstawie zawartej Umowy),
  h. rażącego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta za szkody powstałe w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych na zasadach określonych w §4 ust. 5 Regulaminu.

I.         FORMULARZ KONTAKTOWY

 1. Usługa Formularza kontaktowego polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Sklepu wiadomości bezpośrednio kierowanej do Sprzedawcy.
 2. Celem prawidłowego dokonania zgłoszenia za pośrednictwem Formularza kontaktowego należy podać następujące dane oraz potwierdzić przekazanie treści zgłoszenia za pośrednictwem przycisku „Wyślij”:
  a. telefon kontaktowy,
  b. temat wiadomości,
  c. adres e-mail właściwy do prowadzenia korespondencji ze Sprzedawcą.
 3. Kopia wiadomości Klienta przekazywana jest Sprzedawcy za pośrednictwem Formularza kontaktowego i zostaje automatycznie przesłana do wiadomości Klienta na wskazany przez niego adres e-mail jako potwierdzenie jej przekazania.
 4. Adresem właściwym do korespondencji ze Sprzedawcą jest adres poczty elektronicznej e-mail wskazany w Formularzu kontaktowym za pośrednictwem Sklepu, za pośrednictwem którego została wszczęta korespondencja Klienta ze Sprzedawcą lub też wskazany do korespondencji za pośrednictwem formularza rejestracji Konta Klienta. W przypadku rejestracji Konta Klienta – adresem właściwym do korespondencji jest adres podany podczas procedury rejestracji. Sprzedawca nie odpowiada za skutki podania niewłaściwego lub błędnego adresu e-mail do kontaktu przez Klienta.
 5. Rezygnacja z nieodpłatnej Usługi Formularza kontaktowego możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy za jego pośrednictwem.

II.        FORMULARZ REKLAMACYJNY

 1. Usługa Formularza reklamacyjnego polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Sklepu wiadomości bezpośrednio kierowanej do Sprzedawcy w celu zgłoszenia reklamacji Towaru lub Usługi.
 2. Celem prawidłowego dokonania zgłoszenia za pośrednictwem Formularza reklamacyjnego należy podać następujące dane oraz potwierdzić przekazanie treści zgłoszenia za pośrednictwem przycisku „Wyślij”:
  a. imię i nazwisko, nazwę firmy (gdy dotyczy),
  b. adres lub adres e-mail,
  c.  dowód zakupu: numer Zamówienia, numer paragonu fiskalnego lub faktury VAT, numer listu przewozowego, 
  d. opis przedmiotu reklamacji, w tym nazwę Towaru, kod EAN i ilość.
 3. Formularz umożliwia dołączenie do reklamacji dokumentów dodatkowych z zachowaniem ograniczenia 516MB.
 4. Kopia wiadomości Klienta przekazywana jest Sprzedawcy za pośrednictwem Formularza reklamacyjnego i zostaje automatycznie przesłana do wiadomości Klienta na wskazany przez niego adres e-mail jako potwierdzenie jej przekazania.
 5. Adresem właściwym do korespondencji ze Sprzedawcą jest adres poczty elektronicznej e-mail wskazany w Formularzu reklamacyjnym za pośrednictwem Sklepu, za pośrednictwem którego została wszczęta korespondencja Klienta ze Sprzedawcą. Sprzedawca nie odpowiada za skutki podania niewłaściwego lub błędnego adresu e-mail do kontaktu przez Klienta.
 6. Rezygnacja z nieodpłatnej Usługi Formularza kontaktowego możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zgłaszania do Sprzedawcy roszczeń reklamacyjnych za jego pośrednictwem.

III.      USŁUGA KONTA

 1. Usługa prowadzenia Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Sklepu, umożliwiającego Klientowi m.in. modyfikacje danych, które podał podczas rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji Zamówień oraz historii Zamówień już zrealizowanych.
 2. Rejestracja Konta w ramach Sklepu jest opcjonalna, jednakże celem korzystania z zakresu pełnej funkcjonalności Sklepu wymaganym jest dokonanie rejestracji Konta Klienta. Złożenie Zamówienia przez Klienta na oferowane Towary do celów niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej jest możliwe bez dokonania Rejestracji Konta Klienta w Sklepie po zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu oraz jego akceptacji.
 3. Do założenia Konta Klienta konieczne jest:
  a. wejście przez Klienta na stronę Sklepu,
  b. wybranie przez Klienta opcji „Rejestracja”,
  c. wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego, wymagające podania Loginu (adresu poczty elektronicznej e-mail) Klienta i wyboru indywidualnego Hasła oraz podanie wymaganych przez formularz danych,
  d. zaakceptowanie przez Klienta treści Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jako warunek konieczny do założenia Konta (odbywa się to poprzez złożenie oświadczenia o akceptacji zaznaczając odpowiednie pola),
  e. zatwierdzenie przez Klienta wprowadzonych danych poprzez wybór opcji „Utwórz konto”.
 4. Możliwym jest przeprowadzenie rejestracji Konta Klienta podczas składania Zamówienia.
 5. Prawidłowe wykonanie wszystkich czynności wskazanych w ust. 3 powyżej i następczo, ich weryfikacja i akceptacja przez Sprzedawcę, skutkować będzie wysłaniem przez Sprzedawcę wiadomości elektronicznej e-mail, potwierdzającej skuteczne założenie Konta Klienta. Konto uważa się za założone dopiero z chwilą przesłania potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Aby uaktywnić założone Konto należy wykonać polecenia przekazane za pomocą przesłanej wiadomości e-mail. Do tego czasu Konto pozostaje nieaktywne.
 6. Klient zobowiązuje się przed założeniem Konta do zapoznania się z udostępnioną przez Sprzedawcę dokumentacją, w szczególności z treścią Regulaminu.
 7. W trakcie procedury rejestracyjnej Klient zobowiązany jest do podania danych prawdziwych. Zabrania się podawania danych nieprawdziwych, niepełnych lub danych osób trzecich. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta niepełnych lub nieprawdziwych informacji.
 8. Klient dokonując rejestracji, a także – następczo – logowania oświadcza, że dane podane są kompletne, jest uprawniony do założenia Konta, podane informacje nie naruszają praw osób trzecich, zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 9. W trakcie rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.
 10. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przesłane m.in. za pośrednictwem funkcjonalności Konta, na adres właściwy Sklepu za pośrednictwem korespondencji e-mail: sklep@mppk.pl/ / zamówienia@mppk.pl/ lub za pośrednictwem Formularza kontaktowego.
 11. Po zalogowaniu Klient zobowiązuje się do aktualizowania podanych danych w przypadku ich zmiany. Dane dostępne w trybie edycji, mogą zostać zmienione po zalogowaniu do Konta.
 12. Usługa Konta świadczona jest nieodpłatnie, przez czas nieoznaczony.
 13. Usługi świadczone drogą elektroniczną w postaci dostępnych funkcjonalności Konta Klienta świadczone są nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient może z nich w każdej chwili zrezygnować poprzez zaprzestanie korzystania z danych funkcjonalności.
 14. Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z usługi Konta, co jest równoznaczne z żądaniem usunięcia zgromadzonych na nim danych. Klient może zrezygnować z usługi Konta poprzez wysłanie takiego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@mppk.pl / zamowienia@mppk.pl lub za pośrednictwem Formularza kontaktowego. Zgłoszenie takiego żądania przez Klienta powoduje rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta, usunięcie Konta oraz usunięcie zgromadzonych na tym Koncie danych.
 15. Sprzedawca ma prawo do wypowiedzenia i zaprzestania świadczenia usługi Konta, z zachowaniem 14- dniowego okresu wypowiedzenia, w przypadku:
  a. naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu,
  b. podania przez Klienta nieprawdziwych, fikcyjnych lub nieaktualnych danych podczas rejestracji,
  c. wykorzystywania Konta do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich, utrudniania lub destabilizacji działania Sklepu,
 16. Sprzedawca wysyła Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu świadczenia usługi Konta na podany podczas rejestracji przez Klienta adres poczty elektronicznej. Umowa o świadczenie usługi Konta ulega rozwiązaniu z upływem terminu wypowiedzenia, co powoduje usunięcie Konta Klienta w Sklepie wraz z usunięciem danych na nim zapisanych.
 17. Sprzedawca jest uprawniony w każdej chwili do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług świadczonych drogą elektroniczną, w przypadku działania przez Klienta na szkodę innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług świadczonych drogą elektroniczną, jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń strony Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług świadczonych drogą elektroniczną, z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych.
 18. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

II. NEWSLETTER

 1. Korzystanie z usługi Newslettera przez Klienta za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej następuje na zasadach zakreślonych w ramach niniejszej sekcji Regulaminu.
 2. Sprzedawca świadczy usługę Newsletter polegającą na przesyłaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji o Towarach, usługach, promocjach, ofertach, akcjach i wydarzeniach Sprzedawcy.
 3. Korzystanie z usługi Newsletter wymaga rejestracji Konta Klienta, podania przez Klienta adresu poczty elektronicznej lub podania numeru telefonu celem prowadzenia usługi za pośrednictwem SMS, na który będzie on przesyłany oraz zapoznanie się i akceptacja warunków niniejszego Regulaminu.
 4. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej lub wprowadzi swój adres poczty elektronicznej wraz z numerem telefonu kontaktowego wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.
 5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje potwierdzenie zgłoszenia, na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym z dalszą instrukcją jej aktywacji. Z tą chwilą aktywacji linku przez Klienta zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną lub za pośrednictwem SMS usługi Newsletter.
 6. Wybranie linku potwierdzającego rejestrację Usługi Newslettera powoduje dodanie adresu poczty elektronicznej Klienta (adresu e-mail) do listy e-mailingowej lub numeru telefonu do przekazywania treści handlowych za pośrednictwem SMS. Podany przez Klienta podczas przeprowadzenia rejestracji Usługi Konta Klienta e-mail lub numer telefonu będzie wykorzystywany w celu wysyłania kolejnych edycji Newsletterów oraz dedykowanych SMS-owo informacji handlowych.
 7. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
 8. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 9. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej lub SMS wysłanej w ramach usługi Newsletter oraz za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.
 10. Sprzedawca może wypowiedzieć Klientowi Umowę lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania z usługi Newsletter, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości treści jeśli Klient korzysta z treści Newslettera w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego prawa oraz naruszając prawa osób trzecich, postanowienia Regulaminu, a także przyjęte w tym zakresie zwyczajów i zasadami współżycia społecznego.
 11. Rozwiązanie Umowy przez którąkolwiek za stron skutkuje zaprzestaniem przesyłania Newslettera na adres poczty elektronicznej lub numer telefonu podane przez Klienta.
 12. Usunięcie konta pocztowego Klienta i danych osobowych z bazy adresowej Newslettera następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.
 13. Klient subskrybując Newsletter wyraża zgodę na wysyłanie przez Sklep za pośrednictwem Newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na konto e-mail Klienta lub podany numer telefonu kontaktowego.
 14. Sprzedawca zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości Usługi. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej albo nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich.
 15. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Newslettera wynikający z przyczyn od niego niezależnych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do krótkotrwałej przerwy w działaniu modułu rejestracyjnego w przypadku planowanej, bieżącej obsługi bądź konserwacji strony, serwera lub oprogramowania służącego do przesyłania Newslettera.

§5
SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I UMOWA SPRZEDAŻY

 1. Klient może złożyć Zamówienie według swojego wyboru: dokonując uprzednio rejestracji Konta, zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie, lub bez uprzedniej rejestracji Konta (nie dotyczy Przedsiębiorców).
 2. Klient może za pośrednictwem Sklepu dokonać zamówienia Towarów prezentowanych w Sklepie.
 3. Informacje zawarte na stronie Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 4. W przypadku braku danego Towaru w magazynie bądź niemożności zrealizowania Zamówienia z innego powodu, Klient zostanie poinformowany na adres e-mail lub telefonicznie o problemach z realizacją Zamówienia. W przypadku otrzymania płatności za takie Zamówienie, Sprzedawca podejmie próbę zwrotu wpłaconej kwoty w ten sam sposób, w jaki dokonano płatności. Jeśli z jakiegokolwiek powodu będzie konieczne użycie innej metody, obsługa Sklepu podejmie kontakt z Klientem w celu ustalenia sposobu zwrotu płatności. W przypadku, gdy częściowa realizacja zamówienia jest z jakichkolwiek przyczyn niezgodna z oczekiwaniem Klienta, Klientowi przysługuje prawo odstąpienia w całości od złożonego Zamówienia poprzez przesłanie informacji e-mail na właściwy adres poczty sklep@mppk.pl / zamowienia@mppk.pl lub za pośrednictwem Formularza kontaktowego.
 5. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień na Towar prezentowany w Sklepie poprzez wypełnienie formularza Zamówienia w ramach dostępności Sklepu, dostępnego na stronie Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 6. Klient składający Zamówienie za pośrednictwem Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do Zamówienia następuje przez wybór polecenia "DO KOSZYKA" pod danym Towarem prezentowanym na stronie Sklepu.
 7. Klient posiadający Konto, po skompletowaniu całości Zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa Zamówienie przez wysłanie formularza Zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na stronie Sklepu przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ” lub równoznaczny.
 8. Klient, który nie posiada Konta przed wysłaniem formularza Zamówienia do Sprzedawcy musi wypełnić formularz Zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy, w tym w szczególności imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej oraz ewentualnie podjąć inne czynności w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.
 9. Dodanie Towaru do Koszyka nie stanowi rezerwacji Towaru ani nie stanowi gwarancji stałości ceny Towaru
 10. Podczas składania Zamówienia bez korzystania z usługi Konta, Konsument lub Przedsiębiorca posiadając uprawnienia konsumenta ma możliwość wyrażenia zgody na:
  a. rejestrację Konta Klienta,
  b. zawarcie umowy o nieodpłatną subskrypcję usługi Newslettera, na zasadach określonych w §4 powyżej,
  c. dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych zaznaczenie odpowiedniego pola formularza Zamówienia. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.
 11. W trakcie składania Zamówienia Klient ma możliwość dokonywania modyfikacji wprowadzanych danych.
 12. Wypełnienie formularza Zamówienia zakończone poprzez wybór opcji „KUPUJĘ I PŁACĘ” lub równoznaczny jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia oraz wyrażeniem przez Klienta woli zawarcia umowy sprzedaży Towarów w liczbie i za cenę oraz na warunkach określonych w Zamówieniu i Regulaminie (oferta).
 13. Każdorazowo przed wysyłką Zamówienia do Sprzedawcy, wyświetlane jest Klientowi podsumowanie Zamówienia informujące o łącznej cenie za wybrany Towar i kosztach Dostawy, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 14. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia. Następnie, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 15. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki na trwałym nośniku, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas rejestracji lub składania Zamówienia adres. Stronami Umowy zawieranej za pośrednictwem Sklepu są Sprzedawca oraz Klient.
 16. W trakcie realizacji Zamówienia Sprzedawca będzie informował Klienta o kolejnych etapach jego realizacji, przesyłając wiadomość na wskazany adres e-mail. Dodatkowo może też skontaktować się telefonicznie, ustalając szczegóły dotyczące Zamówienia. Do korzystania z funkcjonalności śledzenia statusu złożonych Zamówień przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę posiadającego uprawnienia konsumenta za pośrednictwem informacji przekazywanych drogą e-mailową nie jest wymagane posiadanie Konta Klienta. Informacje te będą przekazywane Klientowi przez Sprzedawcę stosownie do postępów w ramach złożonego Zamówienia na każdym jego etapie.
 17. Umowa sprzedaży jest zawierana w języku polskim.
 18. W ramach dokonywania Zamówień przez Przedsiębiorcę i ich realizacji oraz obsługi posprzedażowej, na każdorazowe żądanie Sprzedawcy, Przedsiębiorca lub jego przedstawiciel zobowiązany jest do przedstawienia dokumentu pełnomocnictwa lub okazania aktualnych odpisów z właściwej ewidencji lub rejestru potwierdzających prowadzenie podmiotu gospodarczego oraz dokumentów potwierdzających nadanie numeru NIP i REGON.

§6
PŁATNOŚCI

 1. Ceny prezentowanych w Sklepie Towarów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny nie obejmują kosztów Dostawy oraz ewentualnych dodatkowych kosztów wynikających z zawartej Umowy sprzedaży oraz z wybranego przez Klienta sposobu płatności.
 2. Sprzedawca nie stosuje mechanizmów indywidualnego kształtowania cen w ramach informacji kierowanych do Klientów za pośrednictwem Sklepu na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 3. Sprzedawca ma prawo do wprowadzania oraz wycofywania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji.
 4. W przypadku informowania o obniżeniu ceny Towaru obok informacji o obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia również informację o najniższej cenie Towaru, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. W przypadku Towaru oferowanego do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia również informację o najniższej cenie Towaru, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania Towaru do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki. W przypadku Towarów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności, obok informacji o obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia informację o cenie sprzed pierwszego zastosowania obniżki.
 5. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
  a. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
  b. gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia);
  c. e-przelewem oraz kartą płatniczą - rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem będą przeprowadzane za pośrednictwem Dotpay.pl (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy).
 6. Klient dokonuje wyboru spośród wyżej wymienionych sposobów płatności poprzez zaznaczenie właściwego pola w formularzu Zamówienia. Łączna cena za zamówione Towary wraz z opłatami za transport lub dostarczenie i ewentualnymi innymi kosztami może różnić się w zależności od wybranego przez Klienta sposobu płatności, o czym informacja będzie umieszczona w formularzu płatności przy odpowiednim polu wyboru sposobu płatności.
 7. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na stronie Sklepu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.
 8. Zmiana wybranego sposobu płatności przez Klienta po zawarciu Umowy wymaga uprzedniego porozumienia ze Sprzedawcą celem zawarcia stosownych ustaleń dotyczących wykonania obowiązku płatności. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za samodzielną zmianę sposobu płatności przez Klienta po zawarciu Umowy bez dokonania uprzednich ustaleń ze Sprzedawcą.
 9. Dowodem dokonania zakupu jest faktura VAT lub paragon (dokument potwierdzający sprzedaż Towaru), które Klient otrzymuje drogą elektroniczną, wraz z Towarem lub w oddzielnej przesyłce. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury bez podpisu Klienta i przesłania jej drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mailowy, chyba że Klient powiadomi Sprzedawcę o zamiarze otrzymania jej w formie papierowej.
 10. Sklep nie odpowiada za skutki opóźnień w dokonaniu płatności, za które odpowiedzialność ponoszą podmioty obsługujące płatności.
 11. Do czasu uiszczenia płatności pełnej wysokości należnej ceny Towar pozostaje własnością Sprzedawcy. W przypadku zgłoszenia Klientowi przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Towaru będącego własnością Sprzedającego, Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Sprzedającego oraz podjąć wszelkie działania mające na celu ochronę praw Sprzedającego. W przypadku zaniedbania ww. obowiązku Klient ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Sprzedającego.
 12. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności zgodnie z zawartą Umową, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie. Po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży, przesyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§7
DOSTAWA

 1. Sprzedawca dokonuje dostawy Towarów prezentowanych w Sklepie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami kraju. Dostawa Towarów poza granicę Rzeczypospolitej może zostać zrealizowana wyłącznie po ustaleniu ze Sprzedawcą indywidualnych warunków, terminów i kosztów Dostawy.
 2. Informacje o kosztach dostawy są uwidaczniane w formularzu Zamówienia - w ostatnim kroku umożliwiającym Klientowi dokonanie wyboru „KUPUJĘ I PŁACĘ” oraz w e-mailu potwierdzającym złożenia Zamówienia przez Klienta. Koszty Dostawy ponoszone są przez Klienta, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
 3. Jeśli wartość Zamówienia realizowanego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przekracza:
  a. kwotę 70 zł brutto, w przypadku Konsumentów oraz Przedsiębiorców z uprawnieniami konsumenta,
  b. kwotę 250 zł brutto, w przypadku Przedsiębiorców,
  - koszty Dostawy są uiszczane przez Sprzedawcę, tzn. Klient nie ponosi dodatkowych kosztów Dostawy, z wyłączeniem płatności za pobraniem, o której mowa w §6 ust. 5 lit. b Regulaminu.
 4. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu Zamówienia, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta podczas składania Zamówienia wybrał możliwość odbioru osobistego w jednym z dostępnych punktów odbioru, w przewidzianym terminie zgodnie z wybraną formą Dostawy. Przedsiębiorcom nie przysługuje możliwość dokonania odbioru Towarów w formie odbioru osobistego.
 5. Odbiór osobisty przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami konsumenta jest możliwy dopiero po uzyskaniu od Sprzedawcy potwierdzenia dostępności Towaru w wybranym punkcie odbioru, w godzinach otwarcia danego punktu. W przypadku niedostępności Towaru, Sprzedawca zaproponuje inny punkt odbioru lub dostawę za pośrednictwem Dostawcy.
 6. W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie Towaru przez Sprzedawcę.
 7. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu Zamówienia jako adres Dostawy, Dostawca pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie dostępny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.
 8. Sprzedawca zamieszcza na stronie Sklepu informację o liczbie Dni Roboczych w ciągu których zostanie zrealizowane Zamówienie.
 9. Termin Dostawy biegnie wyłącznie w Dni Robocze, co oznacza, że:
  a. jeśli Zamówienie przypada na dzień inny niż roboczy, termin dostawy rozpoczyna swój bieg w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po tej chwili;
  b. bieg terminu dostawy ulega zawieszeniu w każdym dniu innym niż Dzień Roboczy;
  c. jeśli koniec terminu dostawy przypada na dzień inny niż roboczy, dostawa zostanie zrealizowana w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po tym terminie.
 10. Odbierając dostarczoną przez Dostawcę przesyłkę z Towarem Klient obowiązany jest ją zbadać w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. Jeżeli Klient stwierdzi, że w czasie Dostawy nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Dostawcy.
 11. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki podczas jej odbioru, Sprzedawca wymaga sporządzenia protokołu szkody w obecności Dostawcy oraz niezwłocznego poinformowania o tym Sprzedawcy.
 12. Czas oczekiwania na realizację może zostać wydłużony ze względu na zdarzenia nadzwyczajne, będące skutkiem działania siły wyższej lub ze względu na zdarzenie, które nie powstało z winy Sprzedawcy.
 13. W przypadku opóźnienia czasu realizacji Zamówienia, Sprzedawca zobowiązany jest do zawiadomienia Klienta o istnieniu przeszkody w realizacji Zamówienia i przedstawienia nowego terminu realizacji.
 14. W sytuacji opóźnienia wynikającego z działania siły wyższej lub ze zdarzeń, które nie powstały z winy Sprzedawcy – nie ponosi on odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu realizacji i za wynikłą z tego powodu szkodę.

§9
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Klientów za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w granicach rzeczywiście poniesionych przez Klienta strat.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek utracone korzyści, szkody pośrednie lub wtórne.
 3. Sprzedawca nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie. Umowy wskutek zaistnienia siły wyższej. W przypadku wystąpienia okoliczności będących siłą wyższą lub okoliczności stanowiących skutki jej wystąpienia lub działania, w tym gospodarczych, logistycznych lub prawnych Sprzedawca zachowuje prawo do natychmiastowej zmiany lub odstąpienia od danego Zamówienia lub Umowy, w tym w szczególności do zmiany terminu dostawy Towarów bądź Usług. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek zawinionego działania lub zaniechania poszkodowanego oraz zawinionego działania osoby trzeciej, za którą Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Sprzedawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek:
  a.  niedostosowania się Klienta do wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym Sprzedawcy,
  b. brak możliwości dostępu do Sklepu wynikającego z przyczyn od Sprzedawcy niezależnych,
  c. niewłaściwego korzystania ze Sklepu przez Klienta, w tym korzystanie w sposób sprzeczny z Regulaminem, obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami,
  d. przerwy technicznej w funkcjonowaniu Sklepu,
  e. utraty danych przez Klienta na skutek działania czynników zewnętrznych lub innych okoliczności niezależnych od Sprzedawcy.
 5. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonania Zamówienia przez Klienta, w tym wskazania błędnych danych w formularzu rejestracyjnym, odpowiedzialność ponosi Klient.
 6. Osoby naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz warunki niniejszego Regulaminu, ponoszą pełną odpowiedzialność za takie działania.
 7. Ogólne zasady oraz warunki reklamacji Towarów i Usług z tytułu zawarcia i realizacji Umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu oraz warunki odstąpienia od Umowy przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami konsumenta w trybie 14 dni od dnia Dostawy bez podania przyczyny, w tym informacje w zakresie pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń określa regulamin reklamacji dostępny: www.wiejskazagroda.pl oraz www.b2b.wiejskazagroda.pl, stanowiący integralną część Regulaminu.

§8
MAJĄTKOWE PRAWA AUTORSKIE

 1. Sprzedawca informuje, że na stronie internetowej Sklepu zamieszczone są dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne dobra niematerialne będące przedmiotem ochrony prawa własności intelektualnej należącego do Sprzedawcy (zwane dalej Utworem).
 2. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, projektu strony internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na stronie Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć zamieszczonych na stronie Sklepu w celach prezentacji Towarów, za zgodą podmiotów trzecich – dysponentów majątkowych praw autorskich) należą do Sprzedawcy.
 3. Klient zobowiązuje się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych na stronie Sklepu treści wyłącznie w zakresie własnego użytku. Korzystanie i rozporządzanie zamieszczonymi na stronie Sklepu materiałami, w tym egzemplarzami Utworów wymaga uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody Sprzedawcy.
 4. Wszelkie materiały marketingowe dostępne do pobrania na Koncie Klienta, w tym karty produktów, zdjęcia, banery, mogą być wykorzystywane przez Przedsiębiorców wyłącznie w celach promocji i sprzedaży Towarów i w formie, w której zostały udostępnione przez Sprzedawcę. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian do materiałów, o których mowa w zdaniu poprzednim wymaga uprzedniej pisemnej zgody przedstawiciela Działu Marketingu (marketing@mppk.pl ). Klient korzystając z egzemplarza Utworu nie nabywa w żadnym zakresie majątkowych praw autorskich do danego Utworu.

§9
ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLIENTA ZA ZAMIESZCZANE TREŚCI

 1. Korzystając z dostępnych funkcjonalności Konta, Klient może dokonywać dobrowolnego zamieszczania i rozpowszechniania treści w postaci swojej opinii. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie są w żaden sposób powiązane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Sprzedawca nie jest dostawcą treści zamieszczanych przez Klienta, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta, w tym zamieszczanie na łamach Sklepu, treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści pornograficznych, wulgarnych, obraźliwych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usunięcia takich treści. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta za szkody powstałe w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści opisanych w zdaniu pierwszym.
 3. Sprzedawca nie prowadzi weryfikacji czy publikowane publikacje lub opinie za pośrednictwem Sklepu odnośnie Towarów lub Usług pochodzą od Klientów, którzy nabyli lub użytkowali dany Towar.
 4. Klient oświadcza, że:
  a. w każdym przypadku, gdy treść zamieszczona przez Klienta stanowi utwór w rozumieniu prawa autorskiego jest on wyłącznie uprawniony do korzystania i rozporządzania majątkowymi prawami autorskimi do utworu w zakresie niezbędnym do zamieszczenia treści,
  b. wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Klientów oraz Sprzedawcę, jak również
  c. upoważnia Sprzedawcę do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 5. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów treści, które mogłyby w szczególności:
  a. naruszać dane osobowe osób trzecich,
  b. stanowić rozpowszechnianie wizerunku osób trzecich,
  c. mieć charakter reklamowy lub promocyjny,
  d. naruszać powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
  e. zostać uznane za zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną dóbr osobistych, praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności,
  f. posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierać słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe),
  g. naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, normy społeczne lub obyczajowe. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane przez Klientów treści, z zastrzeżeniem §10 Regulaminu.
 6. W celu weryfikacji zasad określonych w ust. 5 powyżej, Sprzedawca dokonuje uprzedniej akceptacji treści zamieszczanych przez Klientów za pośrednictwem Sklepu, przed dokonaniem ich publikacji.
 7. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §10 Regulaminu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klientów, w szczególności w odniesieniu do treści co, do których, opierając się na zgłoszeniach osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.
 8. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Sprzedawcę umieszczonych przez niego treści w ramach Sklepu.

§10
ZGŁASZANIE ZAGROŻENIA LUB NARUSZENIA PRAW

 1. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na stronie Sklepu narusza prawo, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, należy niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.
 2. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłocznie działania mające na celu usunięcie ze strony Sklepu treści, będących przyczyną naruszenia oraz w celu wyciągnięcia konsekwencji prawnych z takiego działania.

§11
ADRESY I KONTAKT

 1. Adresem Klienta właściwym do korespondencji jest adres, w tym adres poczty elektronicznej e-mail, wskazany podczas rejestracji Konta. O zmianie adresu Klient informuje Sprzedawcę niezwłocznie. Zmiana adresu, siedziby, firmy nie stanowi zmiany Umowy.
 2. Klient potwierdza, że wszelka korespondencja związana z Umową, w tym zawiadomienia, wezwania, faktury, powinna być kierowana na adres wskazany podczas rejestracji (chyba, że Regulamin stanowi inaczej). W przypadku braku zawiadomienia o zmianie adresu, doręczenie na adres wskazany podczas rejestracji uznaje się za skuteczne. W przypadku niepodjęcia korespondencji bądź odmowy jej przyjęcia pod wskazanym adresem, doręczenie uznaje się za skuteczne z dniem drugiego awizo.
 3. Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące funkcjonowania Sklepu, Klient może nadsyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail sklep@mppk.pl / zamowienia@mppk.pl lub za pośrednictwem Formularza kontaktowego. Sprzedawca ustosunkuje się do pytania lub uwagi w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania.

§12
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest: MPPK GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szymanowie, ul. Północna nr 1, budynek 2, 51 – 180 Szymanów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000971556, posiadająca NIP: 8943049521 oraz REGON: 022284428 (dalej „Administrator”).
 2. Z Administratorem można się skontaktować:
  a. listownie, na adres: MPPK GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szymanowie, ul. Północna nr 1, budynek 2, 51 – 180 Szymanów,
  b. mailowo, na właściwy adres e-mail sklep@mppk.pl / zamowienia@mppk.pl,
  c. za pośrednictwem Formularza kontaktowego.
 3. Dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Administratora w celu:
  a. podjęcia na żądanie Klienta działań przed zawarciem Umowy - art. 6 ust. 1 b) RODO - przez czas niezbędny do wykonania tych działań;
  b. zawarcia i wykonania Umowy - art. 6 ust. 1 b) RODO - przez czas niezbędny do wykonania Umowy i dokonania rozliczeń z jej tytułu;
  c. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych - podstawa prawna art. 6 ust. 1 c) RODO obejmujących:
  ·  obowiązki z tytułu niezgodności towaru z umową - przez okres trwania odpowiedzialności z tego tytułu;
  ·  realizację obowiązków z tytułu odstąpienia lub rozwiązania Umowy - przez okres do czasu przedawnienia roszczeń z tego tytułu;
  ·  obowiązki związane z wystawieniem i przechowywaniem faktur i dokumentów wymaganych przez prawo podatkowe i przepisy o rachunkowości - do czasu wystawienia faktury lub innych dokumentów, a następnie przez okres ich przechowywania określony przepisami podatkowymi i przepisami o rachunkowości;
  ·  przechowywanie danych w celu wykazania spełnienia obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych - przez okres trwania odpowiedzialności z tego tytułu;
  d. realizacji tzw. prawnie uzasadnionych interesów Administratora - podstawa prawna art. 6 ust. 1 f) RODO - występujących w przypadku:
  · ustalenia, dochodzenia roszczeń - do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub działań Administratora związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem umowy (maksymalnie 10 lat od wykonania Umowy lub żądań przed jej zawarciem lub wydania prawomocnego orzeczenia sądu);
  · tworzenia zestawień, statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora, obejmujących w szczególności raportowanie, badania i planowanie rozwoju produktów i usług - przez okres trwania działań przed zawarciem umowy oraz do czasu wykonania umowy, a następnie nie później niż do przedawnienia roszczeń z tytułu tej umowy lub działań Administratora związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem Umowy;
  · zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji - przez cały okres przechowywania danych, tj. do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub działań Administratora związanych z Umową lub żądaniami przed zawarciem Umowy oraz ustania odpowiedzialności Administratora z tytułu obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych;
  · wsparcia obsługi Klienta, reklamacje, skargi, wnioski - przez okres trwania Umowy lub do czasu zakończenia działań podjętych na żądanie przed zawarciem umowy;
  · celów marketingowych, w tym profilowania, tj. w celu przekazania informacji o promocjach, produktach, w tym usługach, wydarzeniach, akcjach - przez okres trwania Umowy do czasu jej wykonania.
 4. Dane osobowe Klienta przekazywane są dobrowolnie. Klient nie jest zobowiązany do podania jakichkolwiek danych. Podanie danych osobowych może być jednak niezbędne do:
  a. złożenia i realizacji Zamówienia;
  b. wystawienia faktury VAT i dokonania rozliczeń podatkowych;
  c. założenia Konta;
  d. przesyłania Klientowi Newslettera;
  e. obsługi, rozpoznania i rozpatrzenia reklamacji lub oświadczeń o odstąpieniu od Umowy Klienta i wykonania obowiązków Administratora z tych tytułów;
  f. obsługi i załatwienia spraw, z którymi się Klient zwróci przed zawarciem umowy lub po jej zakończeniu;
  g. w przypadku danych opcjonalnych – może skutkować brakiem możliwości np. skontaktowania się z Klientem w określony opcjonalny sposób lub dokonaniem zwrotu należności na rachunek bankowy.
 5. Dane osobowe Klienta mogą być udostępniane przez Administratora:
  a. pracownikom i współpracownikom Administratora, którzy muszą mieć dostęp do danych Klientów, aby móc wykonywać zobowiązania Administratora lub w jego imieniu działania na rzecz Klientów;
  b. podmiotom przetwarzającym w imieniu Administratora dane osobowe Klienta i uczestniczącym w wykonywaniu czynności przez Administratora, tj.: podwykonawcom wspierającym Administratora w wykonaniu umów i obsłudze Klienta, np. w obsłudze korespondencji lub w procesie obsługi Klienta;
  c. agencjom reklamowym lub innym podmiotom organizującym lub prowadzącym akcje marketingowe Administratora;
  d. podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne Administratora lub udostępniającym Administratorowi narzędzia teleinformatyczne;
  e. podmiotom świadczącym Administratorowi usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową;
  f.  innym administratorom będącym: podmiotami prowadzącymi działalność pocztową lub kurierską, podmiotami prowadzącymi działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze).
 6. Przez okres trwania umów z Klientem do czasu ich wykonania lub rozwiązania, a po tym czasie na podstawie zgody Klienta, dane osobowe Klienta mogą być wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Decyzje podejmowane będą automatycznie, na podstawie kryteriów takich jak liczba i częstotliwość realizowanych zakupów, liczba i rodzaj zakupionych towarów i usług, przyznane i wykorzystywane przez Klienta rabaty. Po ustaleniu spełnienia kryteriów system informatyczny automatycznie prześle do Klienta informację o ofercie specjalnej lub przyznanej korzyści.
 7. Klient może z niej skorzystać lub z niej zrezygnować, a także odwołać się od danej decyzji.
 8. Klientowi przysługuje prawo do:
  a. dostępu do danych osobowych, w tym prawo do informacji o danych osobowych oraz uzyskania kopii danych osobowych;
  b. prawo sprostowania danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do uzupełnienia danych niekompletnych;
  c. prawo usunięcia danych osobowych;
  d. prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  e. prawo do przeniesienia danych osobowych;
  f.  prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych.
 9. Klient może cofnąć w dowolnym momencie każdą zgodę na przetwarzanie jego danych bez konsekwencji i bez podawania przyczyn.
 10. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, których dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym przetwarzanych w celach marketingowych, w szczególności profilowania.
 12. Klient może realizować prawa, o których mowa w punkcie 7-10 powyżej, w każdym czasie, występując z odpowiednim żądaniem.
 13. Administrator ma obowiązek udzielenia Klientowi informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniami, o których mowa w punkcie 7-10 powyżej, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania, Administrator informuje Klienta o takim przedłużeniu terminu z podaniem przyczyn opóźnienia.
 14. Jeżeli Administrator nie podejmie działań w związku z żądaniami Klienta o których mowa w punkcie 7-10 powyżej, to niezwłocznie - najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania - informuje Klienta o powodach nie podjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed Sądem.
 15. Administrator udziela informacji, o których mowa wyżej na piśmie, według wyboru Administratora: listem poleconym na podany przez Klienta adres lub, drogą elektroniczna na podany przez Klienta adres e-mail.

§13
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin dostępny jest dla Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu, z możliwością jego trwałego zapisu.
 2. Klient może w każdym czasie uzyskać dostęp do Regulaminu oraz nieodpłatnie może go pobrać ze strony internetowej Sklepu i sporządzić jego wydruk. Klient może w każdym czasie uzyskać dostęp do Regulaminu w siedzibie Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu.
 4. W przypadku umów o charakterze ciągłym, np. świadczenia usługi Konta, zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli Klient został powiadomiony o zmianie Regulaminu i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od powiadomienia.
 5. W przypadku umów o charakterze innym niż ciągły, zmiany Regulaminu nie naruszają w żaden sposób praw nabytych przez Klientów przed dniem wejścia w życie Regulaminu, w tym zmiany Regulaminu nie mają wpływu na już złożone Zamówienia lub Zamówienia w trakcie składania.
 6. Sprzedawca doręcza Klientowi w wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną e-mail treść zmiany Regulaminu z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni przed wejściem zmian w życie oraz informuje Klienta o prawie do wypowiedzenia Umowy w przypadku braku akceptacji tej zmiany.
 7. Klient może doręczyć Sprzedawcy pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy z powodu braku akceptacji proponowanej zmiany Regulaminu najpóźniej w dniu poprzedzającym wejście zmiany w życie. Niezłożenie oświadczenia w wyżej wskazanym terminie oznacza akceptację zmiany Regulaminu.
 8. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o braku akceptacji zmian Regulaminu, Konto ulega rozwiązaniu z upływem dnia poprzedzającego wejście zmiany w życie.
 9. Regulamin nie wyłącza, ani nie ogranicza żadnych uprawnień Klientów, które przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa pierwszeństwo mają te przepisy.
 10. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Wybór prawa zgodnie ze zdaniem poprzednim nie pozbawia jednak Konsumentów oraz Przedsiębiorców z uprawnieniami konsumenta mających miejsce stałego zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ich praw wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa stałego miejsca ich zamieszkania.
 11. W przypadku, gdyby poszczególne postanowienia niniejszego Regulaminu okazałyby się bezskuteczne, nie będzie to miało wpływu na skuteczność jego pozostałych postanowień. W miejsce postanowień, które okażą się bezskuteczne, za skuteczne uzna się te postanowienia, które odpowiadają znaczeniu i celowi niniejszego Regulaminu wynikającym z całości jego uregulowań.
 12. W przypadku jakiegokolwiek sporu na tle realizacji usług świadczonych na podstawie Umowy i Regulaminu, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej właściwy dla miejsca siedziby Sprzedawcy.
 13. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.
 14. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2024 roku.
Zaufane Opinie IdoSell
4.88 / 5.00 354 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-07-22
wszystko sprawnie
2024-07-20
Szybka wysyłka, towar zgodny , opisem, kotek chętnie zjada karmę.
pixel